Share on:

The Anatomy of Content Marketer

การตลาดในยุคที่ Content Marketing กำลังบูมสุดๆ นักการตลาดทุกคนต้องทำเรื่อง Content Marketing ไม่งั้นตกกระแส แล้วการเป็น Content Marketer เนี่ย ควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ถึงจะเป็น Content Marketer ที่ดี

 • Creative Thinker : Content Marketer จะต้องมีทักษะด้านการ “Visualize” คิดสร้างสรรค์แปลงจากตัวอักษรธรรมดาๆ ออกมาเป็นภาพ หรือวีดีโอได้
 • Strategic Thinker : Content Marketer ต้องคิดเชิงกลยุทธ์ และเชิงกระบวนการ
 • Influential & Energetic Promoter : Content Marketer ต้องเชี่ยวชาญ และเข้าใจการใช้ Social Media รู้ว่าจะใช้ช่องทางไหน เวลาไหนเผยแพร่ Content, ใครที่จะช่วยกระจาย Content ให้คุณ
 • Innovative : Content Marketer ต้องไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และไม่กลัวที่จะผิดพลาด มองหาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • Analytical Thinker : Content Marketer ต้องรู้ว่าจะใช้ตัวชี้วัดอะไร ซึ่งต้องมองจากเป้าหมายของคุณ
 • Collaborator : Content Marketer ต้องประสานงานทั้งกับภายใน ทีม Content Marketing ,คนอื่นๆ ในองค์กร และต้องทำงานประสานกับภายนอกทั้งฟรีแลนซ์, เอเจนซี่, นักวิเคราะห์ และองค์กรอื่นๆ
 • Witty and Humorus : ใส่อารมณ์ขันลงใน Content มันจะช่วยให้ Content ของคุณน่าสนใจ และเกิดการแชร์ได้ง่าย
 • Skillfull Writer : คนทำ Content Marketing ที่ดี ต้องมี
  • ทักษะด้าน SEO
  • เข้าใจ HTML
  • ใส่ใจรายละเอียด
  • เขียนได้ถูกต้องทั้งตัวสะกดและไวยกรณ์
  • สร้างหัวข้อที่น่าสนใจ ดึงดูด
  • เล่าเรื่องเก่ง
 • Street Smarts : เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
  • รู้จักสินค้า
  • เข้าใจลูกค้า
  • เข้าใจตลาด
  • ต้องกระหายที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

content marketer, content marketing, การตลาด, anatomy, content, marketer, การตลาดดิจิทัล, digital marketing

Source : Curata

บอกหน่อยซิ คิดยังไงกับเรื่องนี้

comments